Interesse in een effectief onderzoek op maat?

Mail ons of neem contact op via het contactformulier.

Onderzoek naar medewerkertevredenheid

 

Meer bereiken door gebruik te maken van de input van medewerkers

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Fusie, reorganisatie, groei of wijzigingen in de markt; verandering is een constant gegeven. En die veranderingen gaan niet altijd zonder slag of stoot; de vertaalslag van strategie naar alledaagse praktijk blijkt lastig, mensen zien het nut niet, bieden weerstand of voelen bijvoorbeeld weinig betrokkenheid in het traject. Het is daarom essentieel te weten wat er in de organisatie speelt, hoe je medewerkers tegen de organisatie en de toekomstplannen aankijken.

Alivé Group slaat de brug tussen het strategische plan en de operationele vertaling daarvan naar de (werksituatie van de) medewerkers. Met onze onderzoeksmethodiek bieden wij snel een compleet beeld van de organisatie gezien door de ogen van de medewerkers en leidinggevenden. Dit wordt opgeleverd in een objectieve rapportage met een helder plan van aanpak. Het rapport geeft die informatie waarmee je de plannen kunt verfijnen en afstemmen op de ideeën van de mensen. Daarmee wordt draagvlak gecreëerd en de kans op slagen van veranderingen aanzienlijk vergroot.

 

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst en interviews. De vragenlijst bevat thema’s die gezamenlijk alle aspecten van het werken voor een bepaalde organisatie omvatten, zoals werkomstandigheden, managementstijl en communicatie. Het spreekt voor zich dat de vragen worden aangepast aan de organisatie, ook kunnen extra vragen worden toegevoegd. Het onderzoek bestaat in het kader van tijd vooral uit meerkeuzevragen aangevuld met open vragen. Deze worden grotendeels automatisch verwerkt. Om de antwoorden in de juiste context te kunnen zien en de resultaten beter te kunnen interpreteren, worden diverse gesprekken gevoerd met medewerkers uit alle lagen en onderdelen van de organisatie.

 

Resultaat

Na deze inventarisatie wordt onderzocht in hoeverre de gevonden zaken aanleidingen, oorzaken of gevolgen zijn en dus in hoeverre zaken onderling samenhangen. Ook wordt onderzocht hoe belangrijk bepaalde thema’s zijn voor de algehele tevredenheid en loyaliteit van medewerkers. Dat maakt het inzichtelijk waarom sommige zaken niet gaan zoals wenselijk is en hoe u kunt ingrijpen om verbetering te bewerkstelligen. In een duidelijk en handzaam rapport staan conclusies en aanbevelingen weergegeven; een praktisch plan van aanpak dat met jullie besproken wordt.

 

Opvolging

Het onderzoek is niet een doel op zich maar een middel om doelstellingen te bereiken. Wij staan ook voor jullie klaar bij de opvolging van het onderzoek. Als betrokken buitenstaander met een frisse blik en de inzichten vanuit het onderzoek. Uitgaande van het plan van aanpak worden medewerkers en leidinggevenden betrokken, gezamenlijk draagvlak gecreëerd, veranderingen in gang gezet, de voortgang bewaakt en resultaten behaald en verankerd in de organisatie.

Verandermanagement is maatwerk. Neem contact op om van gedachten te wisselen over de begeleiding van uw verandering.

Onderzoek voorafgaand aan de verandering

 

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Fusie, reorganisatie of explosieve groei, verandering is een constant gegeven. Toch ervaren veel medewerkers verandering niet direct als positief. Zij herkennen niet altijd de strategie, ervaren onduidelijkheid en voelen zich soms onzeker over hun (nieuwe) rol binnen een veranderende organisatie. Het gevolg is dat betrokkenheid van medewerkers afneemt of zelfs ontbreekt. Om verzuim of ongewenst verloop te beperken is het van belang dat medewerkers verandering als een verbetering zien. Veranderingstrajecten hebben enkel kans van slagen met gemotiveerde medewerkers. Alivé Group slaat de brug tussen het strategische plan en de operationele vertaling daarvan naar de medewerkers. Vervolgens begeleiden wij de organisatie en haar medewerkers en bewaken de voortgang van de trajecten zodat je organisatie op volle kracht kan draaien tijdens en na elke hervorming.

Verloop en verzuim effectief aanpakken?

neem dan contact met ons op.

Effectieve aanpak van ongewenst verloop & verzuim

 

Onderzoek naar verloop

Wat beweegt medewerkers een andere werkgever te zoeken? Hoe voorkom je dat goede medewerkers vertrekken? Hoe werf je de juiste mensen? Om ongewenst verloop in uw organisatie terug te dringen is informatie nodig. Informatie over de échte reden van vertrek. Tijdens persoonlijke gesprekken met (vertrekkende) medewerkers achterhalen wij wat er op de werkvloer speelt en wat mensen belangrijk vinden in hun werk. Vervolgens kijken wij naar de werving & selectie- en uitstroomprocedures en clusteren deze informatie tot aandachtspunten. Zo kunnen wij op strategisch niveau adviseren hoe het verloop tegen te gaan. Zet de eerste stap. Neem contact op met Alivé Group en voorkom dat medewerkers ongewenst vertrekken.

 

Onderzoek naar verzuim

Hoe voorkom je dat personeel frequent of langdurig ziek is? Hoe dring je verzuim binnen je organisatie terug? Hoe komt het eigenlijk dat het verzuim hoog ligt? Op deze vragen kan Alivé Group een antwoord geven. Met behulp van onze ‘verzuimscan’ brengen wij de huidige stand van zaken in beeld. Wij voeren persoonlijke gesprekken met medewerkers, leidinggevenden en andere betrokkenen, inventariseren functieprofielen, verzuimcijfers, het verzuimprotocol en onderzoeken hoe het verzuimbeleid ervaren wordt. Zo komen de daadwerkelijke oorzaken van verzuim aan het licht en kunnen wij een doelgerichte aanpak adviseren. Nadat we deze met jullie hebben doorgenomen ondersteunen wij bij het implementeren van de aanbevelingen. De aanpak is daarbij volledig toegespitst op de situatie binnen jullie organisatie. Deze bestaat bijvoorbeeld uit het begeleiden van leidinggevenden in het voeren van verzuimgesprekken, maar ook uit het optimaliseren van verzuiminstrumenten. Tenslotte vormt nazorg een belangrijk onderdeel. Maak een afspraak om verzuim te voorkomen.

Behoefte aan interim management? Neem dan contact met ons op.

Interim management

 

Tijdelijke inzet met kennis van zaken

Bij een verandering doorvoeren werkt tijdelijke inzet van een deskundige vaak versnellend. De interim managers van Alivé Group zijn ervaren in reorganisatieprojecten, om veranderingen door te voeren, om afdelingen of werkprocessen opnieuw te structureren, maar ook ter vervanging van een leidinggevende bij afwezigheid of langdurig verzuim.

Interim managers van Alivé Group werken op diverse vakgebieden, zoals algemeen management en P&O. Voor opdrachten waarbij specialisme op het gebied van ICT voorop staat, maken wij gebruik van de kennis en ervaring van onze samenwerkingspartners, Quodest B.V. ICT Management en Willem Tanja. Van het opzetten en implementeren van ICT-processen, het stroomlijnen van uw ICT-afdeling, het vormgeven van de afdeling of het uitvoeren van reorganisatieprojecten, in ieder traject tonen zij dan hun meerwaarde aan.

Interesse in coaching? Neem contact op via het contactformulier.

Coaching

 

U heeft net dat steuntje in de rug nodig om uw functie (weer) naar tevredenheid uit te voeren. Of u wilt in een veilige setting ontdekken wat uw sterke punten zijn en uw ontwikkelpad verder uitwerken. Of er is begeleiding wenselijk bij verdere ontwikkeling in een rol of doorgroei naar een nieuwe functie. Dan is coaching vaak een effectief middel. Individueel voor medewerkers en leidinggevenden, maar ook groepscoaching voor (management)teams. Altijd gericht op een concreet resultaat.

 

Ook hierin biedt Alivé Group maatwerk. Naast eigen coaches, beschikt Alivé Group over een breed netwerk van coaches waardoor altijd een passende match gemaakt kan worden met de coachee. Zowel op inhoudelijk vlak als qua persoonlijke klik.

 

Na een eerste kennismaking en analyse worden gezamenlijk de doelen vastgelegd voor het coachingstraject, dat meestal zes tot acht gesprekken in beslag neemt.  Na afloop worden de resultaten met coachee en leidinggevende besproken om zo verankering en verdere groei te versterken.

Wilt u als organisatie anders omgaan met agressie? Neem contact op voor een kennismaking.

Workshop omgaan met agressie en ander ongewenst gedrag

 

Hoe gaat uw organisatie om met agressie?

Helaas krijgen medewerkers steeds vaker te maken met agressie op de werkplek. Opvallend is dat dit geweld niet beperkt blijft tot de zogenoemde risicoberoepen. In vrijwel álle beroepen hebben medewerkers te maken met agressie, (psychisch) geweld, seksuele intimidatie of pesten. Sterker nog, één op de tien medewerkers is weleens het slachtoffer geweest van intimidatie op het werk. De financiële gevolgen laten zich raden. De productiviteit daalt en personeelskosten stijgen door een hoger verzuim en verloop. Reden te meer om als organisatie bewust om te gaan met risico’s rond agressie.

De workshop ‘Omgang met agressie, intimidatie en geweld’ leert medewerkers omgaan met geweld. Middels één-op-één gesprekken, herkenbare rollenspelen en klassikaal gedoceerde theorie krijgen zij inzicht in de verschillende vormen van agressie. Zij worden getraind de signalen van dreigend agressief gedrag te herkennen, worden zich bewust van hun houding en uitstraling en leren praktische vaardigheden waarmee zij agressief gedrag kunnen afwenden. Daarnaast is het natuurlijk van groot belang om samen met jullie te kijken hoe het veiligheidsgevoel van medewerkers vergroot kan worden en geweld op de werkplek kan worden voorkomen. Middels een risicoanalyse van de werkomgeving, het opstellen van agressieprotocollen en incidentenregistratie helpen wij een veilige werkomgeving te creëren.